Úvod Úžitková maľba
Úžitková maľba  PDF  Tlač  Email

Maľba a iné médiá

Svet maľby v postindustriálnej spoločnosti nasýtenej intermediálnymi technológiami sa hýbe v jednej rovine so súčasnými trendmi. Študent nášho odboru musí byť adaptabilným k dnešným požiadavkám. Absolvent študijného odboru Maľba a iné médiá je pripravený na činnosť v oblasti grafického dizajnu, reklamy, propagácie, využitie klasických i moderných maliarskych technik, bude zručný v práci s viacerými špeciálnymi grafickými počítačovými aplikáciami (programami).

Naučí sa vytvárať plagáty, informačné tabule, firemne logá, piktogramy, inzeráty, veľkoplošné reklamy, interiérový a exteriérový dizajn v architektúre, v plošnom a priestorovom prevedení. Odbor pripravuje výtvarníka pre reklamné agentúry, redakcie, nakladateľstvá, tlačiarne, architektonické štúdia a podobne.

Zároveň odbor pripravuje študentov pre vysokoškolské štúdia týchto a podobných smerov. Spomínané vzdelanie prehlbuje vzťah k práci, rozvíja a rozširuje všeobecne zručnosti. Taktiež vyžaduje od študenta samostatne myslieť a pohotovo sa rozhodovať, tak aby vo svojej praxi mohol vykonávať činnosti v oblasti Maľby a iných medií.