Úvod Školský podporný tím
Školský podporný tím PDF Tlač Email

Mgr. art. Martina Malchová Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript pedagogický asistent
Branislav Droppa Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript pedagogický asistent kabinet 308
  Do pracovnej náplne pedagogického asistenta patria nasledovné činnosti:
 •  Asistenčná činnosť v súlade s týždenným rozvrhom pedagogického asistenta
 • Individuálna a skupinová práca so žiakmi podľa pokynov vyučujúceho
 • Spolupráca s vyučujúcimi a špeciálnou pedagogičkou  pri príprave učebných pomôcok a edukačných materiálov pre žiakov s individuálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • Práca so slabo prospievajúcimi žiakmi
 • Príprava na výchovno-vzdelávaciu činnosť , úprava edukačných materiálov pre žiakov s individuálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • Stretnutia s pedagógmi  a zisťovanie individuálnych potrieb žiakov
 • Sebavzdelávanie, zvyšovanie odbornosti prostredníctvom odborných seminárov, webinárov  a odborných článkov na internete, štúdium odbornej literatúry
 • Oboznamovanie sa s dokumentáciou žiakov s ŠVVP
 • Spolutvorba/ úprava IVVP pre začlenených žiakov
 • Pravidelné porady s členmi inkluzívneho tímu
 • Organizovanie stretnutí žiakov a ich zákonných zástupcov s vedením školy a odbornými zamestnancami školy
 • Návšteva historických a kultúrnych pamiatok
Mgr. Monika Butorová, PhD. Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript školský špeciálny pedagóg kabinet 125
Školský špeciálny pedagóg je odborný zamestnanec školy, ktorý je súčasťou a členom inkluzívneho - podporného tímu. Do tohto odborného podporného tímu v škole ďalej patrí školský psychológ, výchovný poradca, asistenti učiteľa. Odborní zamestnanci úzko spolupracujú s triednymi učiteľmi, všetkými pedagógmi, vedením školy a takisto odbornými zamestnancami poradenských centier.

Do pracovnej náplne školského špeciálneho pedagóga patria nasledovné činnosti:

 • zhromažďuje a spracováva podklady potrebné k odoslaniu do poradenského centra od  rodičov a triednych učiteľov, podľa potreby sprostredkováva priamy kontakt so psychológmi, špeciálnymi pedagógmi, logopédmi, s pedopsychiatrom a s inými odbornými lekármi
 • podieľa sa na vytváraní, aktualizácii a realizácii individuálneho vzdelávacieho programu pre žiakov so ŠVVP
 • vykonáva systematické pozorovania problémových, zaostávajúcich a rizikových žiakov na základe spolupráce s triednym učiteľom, školským psychológom, pri potvrdení podozrení informuje rodičov/zákonných zástupcov o návrhu na diagnostiku žiaka v poradenskom zariadení
 • realizuje orientačné vyšetrenia žiakov, orientačnú špeciálno-pedagogickú diagnostiku, v spolupráci s odborníkmi z poradenských centier alebo školským psychológom
 • sprostredkováva informácie o jednotlivých žiakoch so ŠVVP (najmä zo špeciálno-pedagogických správ poradenských centier) ostatným zainteresovaným pedagógom, vysvetľuje ich diagnózy, dosah diagnóz a ostatných skutočností na proces ich výchovy a vzdelávania, pričom dbá na zachovávanie ochrany citlivých (osobných) údajov žiaka
 • odporúča a podľa potreby sa podieľa na príprave alebo úprave školského prostredia (trieda a jej interiér) pred príchodom žiaka so ŠVVP do školy a počas celej dochádzky žiaka do školy  
 • pripravuje a pravidelne realizuje plány individuálnej špeciálno-pedagogickej podpory a reedukácie pre žiakov so ŠVVP podľa odporúčaní poradenského centra v oslabených oblastiach žiaka
 • odporúča a realizuje stimulačné, reedukačné a korekčné programy pre žiakov so ŠVVP podľa možností školy
 • zabezpečuje a podľa potreby aj vytvára kompenzačné pomôcky pre študentov so ŠVVP (tabuľky, portfóliá, prehľady gramatiky, pojmové mapy, čítacie okienka a pod.), dohliada na ich používanie na vyučovaní, zabezpečuje podľa potreby zaškolenie ostatných pedagógov a zákonných zástupcov k ich používaniu
 • poskytuje odborné poradenstvo, konzultačné služby rodičom, zákonným zástupcom žiakov so ŠVVP, odborné poradenské služby a metodickú pomoc pedagógom školy
 • zaisťuje a aktualizuje potrebnú dokumentáciu a administratívu spojenú so žiakmi so ŠVVP
 • vedie evidenciu o obsahu individuálnej alebo skupinovej činnosti so žiakmi so ŠVVP
 • úzko spolupracuje s ostatnými členmi podporného tímu školy (školský psychológ, výchovný poradca, asistenti učiteľa) a triednymi učiteľmi, metodicky vedie a podporuje asistentov učiteľa
 • predkladá návrhy a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej práce so žiakmi so ŠVVP
 • sleduje inovatívne prístupy a trendy v odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou školy, platnú legislatívu a legislatívne zmeny v oblasti vzdelávania žiakov so ŠVVP a špeciálnopedagogického poradenstva
 • sleduje zmeny v prístupoch, metódach a formách práce so žiakmi so ŠVVP, systematicky sa vzdeláva, zabezpečuje a študuje odbornú literatúru, zúčastňuje sa kurzov, školení a webinárov súvisiacich s problematikou diagnostiky a vzdelávania žiakov so ŠVVP  
 • spolupracuje s pedagogickým zborom školy pri neformálnom vzdelávaní so zameraním na žiakov so ŠVVP

Kto patrí k žiakom so ŠVVP?

Status „dieťa/žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ (ďalej len ŠVVP) prináleží deťom a žiakom na základe výsledkov a záverov psychologického a špeciálnopedagogického vyšetrenia realizovaného poradenským zaradením (CPPPaP - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, SCPPPaP - Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo CŠPP  - Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva). Špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba je požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre žiaka, ktorá vyplýva z jeho zdravotného znevýhodnenia alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, a uplatnenie ktorej je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti žiaka, na dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.

Žiakom so ŠVVP je:

 • žiak so zdravotným postihnutím - telesným, mentálnym, sluchovým, zrakovým postihnutím, viacnásobným postihnutím
 • žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS)
 • žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
 • žiak chorý alebo zdravotne oslabený (s ochorením dlhodobého charakteru)
 • žiak s poruchou aktivity a pozornosti (ADHD/ADD)
 • žiak s vývinovou poruchou učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia a dyskalkúlia)
 • žiak s poruchou správania
 • žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • žiak s nadaním

Ako postupovať pri spozorovaní výchovno-vzdelávacích ťažkostí u svojich detí

Oslovte triedneho učiteľa Vášho dieťaťa alebo priamo školského špeciálneho pedagóga. Následne si dohodnete termín na psychologické/špeciálnopedagogické vyšetrenie dieťaťa v CPPPaP, SCPPPaP alebo CŠPP. Odborníci z poradenského centra zistia, aké oslabenie/poruchu a v akom rozsahu má Vaše dieťa resp. vylúčia jej prítomnosť. Na základe výsledkov odborných vyšetrení určia správny a najefektívnejší postup na zmiernenie dopadu zistených porúch na výchovno-vzdelávací proces. Vám i škole odporučia, ako postupovať pri ďalšom vzdelávaní, poskytnú Vám potrebné rady, reedukačné materiály, ktoré využijete pri zlepšovaní čiastkových zručností Vášho dieťaťa.

Majte na pamäti, že včasné odhalenie prítomnosti špecifických porúch učenia alebo porúch aktivity a pozornosti či iných oslabení, vytrvalá a pravidelná príprava dieťaťa doma, správne odborné vedenie a podpora sú základným predpokladom úspechu pri náprave týchto porúch. Každý, čo i len malý úspech posilňuje sebavedomie žiaka a je pre neho motiváciou k snahe a vytrvaní vo svojej práci. Spoločnými silami a spoluprácou sa snažíme vplývať na školský život žiaka, jeho vzťah k učeniu ako takému. Výsledkom je plnohodnotné, úspešné a   obohacujúce vzdelávanie.

Mgr. I. Demianová Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript školský psychológ kabinet 108
    konzultácie sú možné po vzájomnej dohode
 • Individuálne konzultácie a psychologické poradenstvo pre žiakov, ktorí zažívajú neistotu, sú v zložitej situácii alebo majú problém
 • Práca so skupinami alebo triedami žiakov formou diskusie, preventívnych aktivít, prípadne aktivít pre zlepšenie školskej klímy
 • Individuálne konzultácie s rodičmi a pedagógmi s cieľom hľadania spoločného postupu pri podpore optimálneho prospievania žiaka
PaedDr. A. Mirjanská Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript koordinátor ŠPT, výchovný poradca kabinet 126
Do pracovnej náplne výchovného poradcu patria nasledovné činnosti:
 • aktualizuje informácie o možnosti štúdia na vysokých školách a taktiež možnosti nadstavbového a pomaturitného štúdia a sprostredkuje ich žiakom
 • poskytuje metodickú pomoc žiakom pri vyplňovaní prihlášok na VŠ
 • spolupracuje s výchovnými poradcami zo základných škôl
 • informuje rodičov žiakov prvých ročníkov o postupe podávania žiadostí pre integráciu žiaka
 • organizuje spracovanie žiadostí pre integráciu žiakov prvých ročníkov
 • spolupracovať s CPPPaP, triednymi učiteľmi, vyučujúcimi, vedením školy, zákonnými zástupcami žiakov
 • monitoruje zmeny v správaní žiaka (záškoláctvo, zvýšené násilie, fyzické alebo psychické týranie, šikanovanie, začínajúca trestná činnosť, užívanie drog a podobné nežiaduce sociálno-patologické javy)
 • osobitnú pozornosť venuje žiakom, ktorým sa nedarí napĺňať základné vzdelávacie ciele
 • zabezpečuje osvetovo-preventívne aktivity pre žiakov organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných a filmových predstavení
 • spolupracuje  s odborníkmi ako napr. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Policajný zbor, Mestská polícia, Nízkoprahové centrum pre deti a mládež, a pod.
 • pravidelne sa vzdeláva vo svojej odbornosti účasťami na školeniach a seminároch