Úvod Grafický dizajn
Grafický dizajn  PDF  Tlač  Email

4- ročné štúdium grafického dizajnu je štruktúrované tak, aby študent prešiel od prípravných zručností ( kresba, počítačové programy, grafické techniky), ktoré mu pomáhajú navrhovať knihy, stránky časopisov, web stránky, logá, značky, piktogramy, brožúry, katalógy, upravovať fotografie a správne vybrať písmo po akúkoľvek propagáciu. Nezabúdame študenta viesť k samostatnému a kreatívnemu mysleniu, k funkčnému dizajnu, teoretickým znalostiam o grafike ale aj k praktickým zručnostiam.

Vďaka širokému záberu vzdelávania sa naši študenti vo veľkej miere umiestňujú na vysokých školách napríklad v odboroch: vizuálna komunikácia, intermediálna tvorba, web dizajn, knižný dizajn, obalový dizajn, záhradná architektúra, pedagogika výtvarnej výchovy, sklárska tvorba, architektúra a urbanizmus, reštaurovanie starých kníh, animovaný film, tvorba počítačových hier...

Pretože sa v našej škole cieľavedome vyučujú cudzie jazyky, mnohí grafici študujú v Nemecku, Dánsku, Holandsku, Fínsku, Česku, Poľsku aj na Novom Zélande...Je výborné, že idú do sveta na skusy, že majú tú možnosť.

Dokonca máme aj vyštudovaného prekladateľa z ruského a anglického jazyka.

Grafický dizajn plynulo prešiel z propagačnej grafiky do tohto novodobého názvu. Preto overená štruktúra vyučovania, ktorá prináša výsledky, bude aplikovaná aj v tomto odbore.