Úvod Pomaturitné štúdium
PRIJÍMACIE KONANIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 NA POMATURITNÉ ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM PDF Tlač Email

Riaditeľka Školy umeleckého priemyslu (ŠUP) v Ružomberku zverejňuje pre záujemcov o pomaturitné špecializačné štúdium v 1. ročníku školského roka 2022/2023 podľa § 69, ods. (3) a (4) Zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon), a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledujúce informácie o prijímacích skúškach:

 

Plánovaný počet prijímaných uchádzačov bol schválený Radou školy vzhľadom na mimoriadnu situáciu náhradným zasadnutím formou hlasovania per rollam v dňoch 17. 3. 2022 – 24. 3. 2022. Uvádzané počty študentov odsúhlasil zriaďovateľ – ŽSK listom č. 05333/2022/OŠaŠ-12 zo dňa 12. 04. 2022.

Termín prijímacích skúšok, ich náplň a kritériá hodnotenia uchádzačov boli prerokované a odsúhlasené pedagogickou radou školy dňa 26. 4. 2022.


POČET tried a počet žiakov

1 trieda s počtom 27 žiakov v nasledujúcom zložení študijných odborov:

8610 Q odevný dizajn

8623 Q produktová tvorba                          

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

 1. termín: 22. jún 2022 – dištančnou formou – zverejnené výsledky
 2. termín: 25. august 2022 – dištančnou formou – zverejnené výsledky

Prihlášky na 1. termín je potrebné zaslať do 31. mája 2022.

Prihlášky na 2. termín je potrebné zaslať do 31. júla 2022.

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

Pedagogická rada sa počas mimoriadnej situácie dohodla na svojom on line rokovaní  26. apríla 2022 na nasledujúcich podmienkach:

 • Úspešne absolvovaná maturitná skúška v Škole úžitkového výtvarníctva alebo Strednej umeleckej škole alebo v Škole umeleckého priemyslu
 • Predloženie portfólia v digitálnej forme v programe Pover Point
 • motivačný list

1.termín prijímacieho konania

Portfólio (vo formáte PDF alebo programe PowerPoint) spolu s motivačným listom je nutné poslať mailom na adresu Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript najneskôr do 13. 06. 2022 do 18.00 hod. Názov súboru portfólia je potrebné označiť menom uchádzača. Do predmetu správy je potrebné uviesť „PMŠ“.

2.termín prijímacieho konania

Portfólio (vo formáte PDF alebo programe PowerPoint) spolu s motivačným listom je nutné poslať mailom na adresu Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript najneskôr do 15. 08. 2022 do 18.00 hod. Názov súboru portfólia je potrebné označiť menom uchádzača. Do predmetu správy je potrebné uviesť „PMŠ“.

Uchádzač vyhovel kritériám prijímacích skúšok, ak bude jeho portfólio spolu s motivačným listom hodnotené priemernou známkou do 2,99.

Uchádzač nevyhovel kritériám prijímacích skúšok, ak bude jeho portfólio spolu s motivačným listom hodnotené priemernou známkou 3,00 a viac.

Uchádzači budú zoradení podľa získaného priemeru. Prijatí budú tí, ktorí vyhoveli požiadavkám TS a svojim umiestnením v poradí neprekročili stanovený počet prijímaných študentov na zvolený študijný odbor.

Študijný odbor 8610 Q odevný dizajn je určený pre absolventov študijných odborov

 • 8298 M odevný dizajn
 • 8221 M dizajn so zameraním 14 - odevný dizajn
 • 8270 M scénická kostýmová tvorba

Študijný odbor 8276 Q produktová tvorba je určený pre absolventov študijných odborov

 • 8260 M       propagačné výtvarníctvo
 • 8221 M       dizajn so zameraním 05 – priemyselný dizajn
 • 8221 M       dizajn so zameraním 11 – grafický a priestorový dizajn      
 • 8261 M       propagačná grafika
 • 8240 M       tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
 • 8299 M       dizajn interiéru
 • 8221 M       úžitková maľba
 • 8247 M       fotografický dizajn

Ružomberok 29. apríl 2022

RNDr. Danica Školníková, v.r. riaditeľka školy