Úvod Pomaturitné štúdium
PRIJÍMACIE KONANIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025 NA POMATURITNÉ ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM PDF Tlač Email

Riaditeľka Školy umeleckého priemyslu (ŠUP) v Ružomberku zverejňuje pre záujemcov o pomaturitné špecializačné štúdium v 1. ročníku školského roka 2024/2025 podľa § 69, ods. (3), (4) a (7) Zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledujúce informácie o prijímacích skúškach:

Plánovaný počet prijímaných uchádzačov bol schválený Radou školy hlasovaním dňa 12. 03. 2024. Uvádzané počty študentov odsúhlasil zriaďovateľ – ŽSK listom č. 02564/2024/OŠaŠ-49 zo dňa 22. 04. 2024.

Termín prijímacích skúšok, ich náplň a kritériá hodnotenia uchádzačov boli prerokované a odsúhlasené pedagogickou radou školy dňa 09. 04. 2024.


POČET tried a počet žiakov

1 trieda s počtom 27 žiakov v nasledujúcom zložení študijných odborov:

8610 Q odevný dizajn - 9 žiakov

8623 Q produktová tvorba - 18 žiakov                       

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

 1. termín: 26. jún 2024 
 2. termín: 22. august 2024

Prihlášky na 1. termín je potrebné zaslať do 31. mája 2024.

Prihlášky na 2. termín je potrebné zaslať do 31. júla 2024

V prípade žiaka so ŠVVP je potrebné priložiť k prihláške tiež správu z príslušného CPPaP, inak v prípade prijatia žiaka na PMŠ nie je škola povinná ho vzdelávať podľa odporúčaní v správe z CPPaP.

.

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

Pedagogická rada sa dohodla na svojom rokovaní  09. 04. 2024 na nasledujúcich podmienkach:

 1. Úspešne absolvovaná maturitná skúška v Škole úžitkového výtvarníctva alebo v Strednej umeleckej škole alebo v Škole umeleckého priemyslu
 2. Predloženie portfólia v digitálnej forme
 3. Motivačný list
 4. Osobný pohovor

1. termín prijímacieho konania

Portfólio (vo formáte PDF alebo programe PowerPoint) spolu s motivačným listom je nutné poslať mailom na adresu Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript najneskôr do 18. 06. 2024 do 18.00 hod. Názov súboru portfólia a motivačný list je potrebné označiť menom uchádzača. Do predmetu správy je potrebné uviesť „PMŠ“.

Osobný pohovor sa bude konať v deň prijímacieho konania.

2. termín prijímacieho konania

Portfólio (vo formáte PDF alebo programe PowerPoint) spolu s motivačným listom je nutné poslať mailom na adresu Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript najneskôr do 14. 08. 2024 do 18.00 hod. Názov súboru portfólia a motivačný list je potrebné označiť menom uchádzača. Do predmetu správy je potrebné uviesť „PMŠ“.

Osobný pohovor sa bude konať v deň prijímacieho konania.

Kritérium úspešného absolvovania prijímacích skúšok:

Bodové hodnotenie:

Priemer maturitnej skúšky:

teoretická časť maturitnej skúšky + praktická časť maturitnej skúšky

(TČOZ + PČOZ)

1,00 – 1,50

20 b

1,51 – 2,00

15 b

2,01 – 2,50

5 b

viac ako 2,50

0 b

portfólio

 

20 b

motivačný list

 

20 b

osobný pohovor

 

20 b

 

 

max. 80 b

 

Uchádzač vyhovel kritériám prijímacej skúšky, ak bude jeho získaný súčet najmenej 55 bodov.

Uchádzač nevyhovel kritériám prijímacej skúšky, ak bude jeho získaný súčet menej ako 55 bodov.

Uchádzači budú zoradení podľa získaného počtu bodov. Prijatí budú tí, ktorí vyhoveli požiadavkám TS a svojim umiestnením v poradí neprekročili stanovený počet prijímaných študentov na zvolený študijný odbor.

 

Študijný odbor 8610 Q odevný dizajn je určený pre absolventov študijných odborov

 • 8298 M odevný dizajn
 • 8221 M dizajn so zameraním 14 - odevný dizajn
 • 8270 M scénická kostýmová tvorba
 • 8610 M odevný dizajn
 • 8642 M 01 scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba

Študijný odbor 8623 Q produktová tvorba je určený pre absolventov študijných odborov

 • 8260 M  propagačné výtvarníctvo 
 • 8221 M  dizajn so zameraním 05 – priemyselný dizajn
 • 8221 M  dizajn so zameraním 11 – grafický a priestorový dizajn      
 • 8261 M  propagačná grafika
 • 8240 M  tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
 • 8299 M  dizajn interiéru
 • 8222 M  úžitková maľba
 • 8297 M  fotografický dizajn
 • 8606 M  fotografický dizajn
 • 8614 M  dizajn interiéru
 • 8641 M  propagačné výtvarníctvo 
 • 8644 M  úžitková maľba
 • 8646 M  tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov

Ružomberok 29. apríl 2024

RNDr. Danica Školníková, v.r. riaditeľka školy