Úvod Pomaturitné štúdium Odevný dizajn
Odevný dizajn  PDF  Tlač  Email

Absolvent dvojročného špecializačného pomaturitného štúdia odboru 8610 Q odevný dizajn je kvalifikovaný pracovník - špecialista pripravený vykonávať pracovnú činnosť v zamestnaní vyžadujúcom kreatívneho výtvarníka remeselne zručného v oblasti dizajnu a umeleckoremeselnej tvorby. Je schopný samostatne vykonávať činnosti spojené s navrhovaním, projektovaním a zhotovo-vaním odevov, ovláda základné ručné textilné techniky, pozná a rozumie princípom výroby textílií.
Vie využiť teoretické poznatky z histórie umenia a odievania pri zhotovovaní kópií historických odevov alebo uniforiem, navrhovaní divadelných, scénických alebo tanečných kostýmov, ľudových odevov a krojov. Orientuje sa v módnych trendoch, vie vyhľadať a vo svojej tvorbe kreatívne aplikovať súčasné módne tendencie, navrhnúť a zhotoviť výtvarne a dizajnovo náročný odev alebo odevný doplnok pri zachovaní jeho funkčných a úžitkových vlastností.
Svoje návrhy vytvára na základe znalostí zásad technického kreslenia s optimálnym využitím dostupných informačno-komunikačných technológií, s ohľadom na životné prostredie, hospodárne pristupuje k práci s materiálom, surovinami a energiami. Používa racionálne metódy práce a koná v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami humanizmu a demokracie.
Okrem odborných vedomostí a zručností z oblastí špeciálnych metód práce výtvarníka a dizajnéra a realizácie výsledného produktu disponuje absolvent aj základnou pedagogickou spôsobilosťou.
Je pripravený pre vysokoškolské štúdium výtvarných a výtvarno-technických smerov. 
Absolvent je adaptabilný aj v príbuzných odboroch, vie získané vedomosti a schopnosti pružne využiť v praxi. Trvale rozvíja a kultivuje svoju osobnosť, úroveň svojej odbornosti zvyšuje samoštúdiom. Je schopný pracovať samostatne aj v tíme.
Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností musí mať široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním. Je dostatočne adaptabilný v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti pri riešení problémov. Vie cieľavedome, rozvážne a pohotovo rozhodovať. Jeho potrebou je neustále sa vzdelávať a  zaujímať sa o vývoj svojho odboru. Mal by používať racionálne metódy práce  s novou technikou a technológiami.
Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti hygieny a bezpečnosti práce, starostlivosti o zdravie a jeho ochranu, tvorby a ochrany životného prostredia, vrátane starostlivosti o kultúru práce a pracovné prostredie. V príprave absolventa sa kladie dôraz na praktickú stránku vyučovania s cieľom adaptácie absolventa na meniace sa podmienky spoločenskej reality v oblasti umeleckej, ekonomickej a sociálnej.
Pre vykonávanie pedagogickej práce musí absolvent poznať základy psychológie, základné princípy a didaktické zásady teórie a praxe vyučovania výtvarnej výchovy, poznať základy metódy práce a efektívnosti vyučovania, vedieť naplánovať organizáciu vyučovacej hodiny, poznať tvorivé metódy a postupy odborného vyučovania, ovládať základné znalosti z pedagogiky v aplikácii na umeleckú činnosť.
Vyznačuje sa vysokým stupňom sebaregulácie, sebakontroly a schopnosťou spolupráce. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností. Je naklonený a otvorený novým trendom a metódam práce vo svojej profesii.