Úvod Pomaturitné štúdium Produktová tvorba
Produktová tvorba  PDF  Tlač  Email

Absolvent študijného odboru produktová tvorba je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom pre výkon náročných odborných profesií a funkcií v oblasti dizajnu a propagácie. Má vzťah k jednotlivým formám umenia,  orientuje sa v nich a riadi sa estetickými pravidlami. Rozvíja samostatné umelecké myslenie, pružné rozhodovanie a konanie, presadzuje nové netradičné myšlienky a metódy vo svojom odbore. Je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a prezentovať vlastnú umeleckú tvorbu a vykonávať slobodné umelecké povolanie. Svojou tvorbou je schopný ovplyvňovať a vytvárať estetické prostredie človeka.  Odborné vzdelávanie umožní rozvíjať samostatnosť a tvorivosť  s dôrazom na divergentné myslenie a konanie vo všetkom, čo súvisí s výtvarným umením a dizajnom,  kultúrou osobnosti a umeleckou  stránkou  remeselného prevedenia.
Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností musí mať široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním. Je dostatočne adaptabilný v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti pri riešení problémov. Vie cieľavedome, rozvážne a pohotovo rozhodovať. Jeho potrebou je neustále sa vzdelávať a  zaujímať sa o vývoj svojho odboru. Mal by používať racionálne metódy práce  s novou technikou a technológiami.
Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti hygieny a bezpečnosti práce, starostlivosti o zdravie a jeho ochranu, tvorby a ochrany životného prostredia, vrátane starostlivosti o kultúru práce a pracovné prostredie. V príprave absolventa sa kladie dôraz na praktickú stránku vyučovania s cieľom adaptácie absolventa na meniace sa podmienky spoločenskej reality v oblasti umeleckej, ekonomickej a sociálnej.
Pre vykonávanie pedagogickej práce musí absolvent poznať základy psychológie, základné princípy a didaktické zásady teórie a praxe vyučovania výtvarnej výchovy, poznať základy metódy práce a efektívnosti vyučovania, vedieť naplánovať organizáciu vyučovacej hodiny, poznať tvorivé metódy a postupy odborného vyučovania, ovládať základné znalosti z pedagogiky v aplikácii na umeleckú činnosť.
Vyznačuje sa vysokým stupňom sebaregulácie, sebakontroly a schopnosťou spolupráce. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností. Je naklonený a otvorený novým trendom a metódam práce vo svojej profesii.