Úvod Reklamná tvorba
Reklamná tvorba PDF Tlač Email

Obsahová náplň študijného odboru zodpovedá požiadavkám štátneho vzdelávacieho programu.

Všeobecné vzdelávanie je zhodné s ostatnými študijnými odbormi, ktoré naša škola ponúka, odborné vzdelávanie vytvorí priestor na prepojenie teoretických vedomostí z reklamnej tvorby s konkrétnymi zručnosťami využitia najnovších informačných technológií pri kreatívnej práci a umožní rozvíjať samostatné myslenie a konanie v priestore multimediálnej komunikácie.
Odborné vzdelávanie obsahuje predmety svojím obsahom úzko spojené s tvorbou reklamy a prácou v reklamnej firme.
teoretickým predmetom sa radia dejiny výtvarnej kultúry, ekonomika, písmo, technológia, videotvorba, dejiny reklamy, teória reklamy, psychológia reklamy, masmediálna komunikácia, aplikované právo a intermediálna tvorba.
praktickým predmetom patria výtvarná príprava, reklamná tvorba, aplikovaná informatika, navrhovanie, klasická animácia a kresba.
Teoretické predmety sú obsahovo úzko prepojené s praktickými. Niektoré sa vyučujú počas 4 rokov, niektoré len jeden alebo dva roky. Samozrejmá je práca s grafickými a video programami, ale tiež kreslenie rukou. 

Absolvent sa môže uplatniť:

 • v reklamných agentúrach
 • v grafických štúdiách
 • v propagačných firmách
 • v inzertných oddeleniach printových médií
 • vo vizuálnych dizajnových štúdiách
 • v informačných centrách
 • vo vydavateľstvách neperiodickej tlače
 • v multimediálnych štúdiách
 • www design & mastering
 • vo vlastných firmách pre návrh a spracovanie reklamy

Absolvent môže pokračovať tiež v štúdiu na vysokej škole.


Reklamné video odboru