PRIJÍMACIE KONANIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023  Tlač
sup web

Riaditeľka Školy umeleckého priemyslu (ŠUP) v Ružomberku podľa § 62 až § 68 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ k prijímacím skúškam na stredné školy pre školský rok 2022/2023 zverejňuje pre záujemcov o štúdium v 1. ročníku školského roka 2022/2023 určuje tieto kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium:

PRIJÍMACIE   KONANIE   PRE PRVÝ ROČNÍK PRE   ŠKOLSKÝ   ROK   2022/2023 (INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ)