Úvod Zamestnanci
Oddelenie propagačnej grafiky, reklamnej tvorby a grafického dizajnu  PDF  Tlač  Email

V študijnom odbore propagačná grafika sa pripravujú študenti na riešenie praktických úloh z oblasti užitej grafiky. Postupne, od jednoduchých prác k zložitejším, sa zaoberajú navrhovaním plagátov, etikiet, prospektov, značiek, firemným dizajn manuálom, komunikatívnym vizuálnym štýlom a ďalšími produktami zo sféry grafického dizajnu. Štúdium prebieha paralelne v dvoch plánoch. V prvom rade je to príprava z oblasti výtvarného vnímania a zobrazovania. Študenti sa zoznamujú so základnými vyjadrovacími prostriedkami, učia sa kresliť, komponovať, farebne vyjadrovať svoje predstavy a pocity. Poznávajú grafické techniky, materiály, pomôcky. Dôležitou súčasťou je výuka písma, s ohľadom na jeho psychologicko - filozofické aspekty. U študentov sa pestuje estetické vnímanie a flexibilita. Druhý plán sa realizuje v predmete počítačová grafika. Počítač umožňuje rýchlo a precízne realizovať pripravené projekty. Tie sa digitálne spracúvajú a pripravujú pre tlač. Neoddeliteľnú súčasť tvoria tiež programy schopné vytvárať animácie, webové stránky a 3D efekty.

Vyučovací proces zabezpečujú kvalifikovaní pedagógovia.

Vedúci oddelenia:
Mgr. Angelika Hrivnáková
Členovia oddelenia: Mgr. Martin Novysedlák
  Mgr. Marianna Paušlyová
  Ing. Mária Priesolová
  PaedDr. Andrea Mirjanská

späť


Posledná úprava Štvrtok, 09 Spetember 2021 20:54