Úvod Prijímacie skúšky
 PDF  Tlač  Email
Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022 - 2. kolo (informácie pre verejnosť) 

Riaditeľka Školy umeleckého priemyslu (ŠUP) v Ružomberku podľa, § 65, ods. 1, pís. a) zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) v znení neskorších predpisov zverejňuje pre záujemcov o štúdium v 1. ročníku školského roka 2021/2022 nasledujúce informácie o prijímacích skúškach.

Plánovaný počet prijímaných uchádzačov bol schválený Radou školy hlasovaním per rollam v dňoch 30. 04. 2020 až 07. 05. 2020. Počty žiakov a tried určil zriaďovateľ – ŽSK – a zverejnil na svojom webovom sídle 30. 11. 2020 http://www.zilinskazupa.sk/files/priloha-c.1_urcovanie-najvyssieho-poctu-ziakov-1.rocnika-sk-rok-2021_2022.pdf.
Termín prijímacích skúšok, ich náplň a kritériá hodnotenia uchádzačov boli prerokované a odsúhlasené pedagogickou radou školy dňa 11.11.2020.

Kritériá pre prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022 platia od 01. 03. 2021.

Počet voľných miest: 16

Ponúkané študijné odbory:

8609 M   textilný dizajn                                                                            5

8641 M   propagačné výtvarníctvo                                                           6        

8642 M 01 scénické výtvarníctvo – kostýmová   tvorba                           5

V uvedených ponúkaných študijných odboroch je potrebné overiť výtvarný talent uchádzača a preto prijímacie skúšky sú talentovými skúškami (TS). Sú povinné pre všetkých uchádzačov o štúdium. Nie je možné prijať na štúdium uchádzača, ktorý ich neabsolvuje. 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodnutím č. 2021/9113:1-A1810 určil termíny talentových skúšok nasledovne:

    2. kolo TS - 22. jún 2021

 

Kritériá pre prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022